Põhikiri

 1. Sihtasutuse nimi, asutaja ja asukoht
  1. Sihtasutuse nimi on Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus).
  2. Sihtasutuse Asutaja on Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu (edaspidi Asutaja).
  3. Sihtasutuse asukoht on J. Tõnissoni 1, Tartu.
 2. Sihtasutuse eesmärgid
  1. Eesti üliõpilaste loova ja ühiskondliku tegevuse toetamine kultuuri, hariduse, teaduse ja avaliku elu valdkondades, sealhulgas avalike seminaride, kõnekoosolekute, ettekandeõhtute, väljapanekute, pärimus- ja vanavara kogumise aktsioonide ja kirjastustegevuse korraldamine ja korraldamise toetamine.
  2. Stipendiumifondide loomine ning õppestipendiumide maksmine Eesti üliõpilastele.
  3. Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhimõtetes sätestatud eesmärkide teostamise majanduslik toetamine.
  4. Sihtasutusele üle antud vara haldamine, valitsemine, majandamine, kasutamine, säilitamine ja käsutamine asjaomaste lepingute alusel vastavalt Sihtasutuse põhikirjale ja eesmärkidele.
 3. Soodustatud isikud
  1. Sihtasutuse soodustatud isikuteks on Eesti ülikoolid, akadeemilised organisatsioonid ja üliõpilased.
  2. Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või muid rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma Asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, Sihtasutusele annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning arvestab muid Seaduses sätestatud piiranguid.
 4. Vara üleandmine Sihtasutusele
  1. Sihtasutuse asutamiseks vajaliku vara üleandmine toimub kehtiva sihtasutuste seadusega (edaspidi Seadus) ja teiste õigusaktidega ette nähtud korras ning Asutaja otsuse alusel, lähtuvalt viimase põhikirjast.
  2. Sihtasutusele võivad vara üle anda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on vara üleandmise eelnevalt Sihtasutusega kooskõlastanud.
  3. Asutajal ja teistel Sihtasutusele vara üleandvatel juriidilistel ja füüsilistel isikutel on õigus seada üleantava vara majandamisele, kasutamisele ja käsutamisele, sealhulgas sellest väljamaksete tegemisele, kitsendavaid tingimusi, mis ei ole vastuolus Sihtasutuse eesmärkidega. Taoliste kitsenduste seadmise peab heaks kiitma Sihtasutuse Nõukogu. Vastasel juhul keeldub Sihtasutus üleantava vara vastuvõtmisest.
  4. Vara üleandmist Sihtasutusele tõendavad Sihtasutuse juhatuse liikmed oma allkirjadega.
 5. Sihtasutuse juhtimine
  1. Sihtasutuse juhtimisorganid on juhatus (edaspidi Juhatus) ja nõukogu (edaspidi Nõukogu).
  2. Sihtasutuse Juhatus
   1. Juhatuse ülesanne on Sihtasutuse juhtimine ja esindamine.
   2. Juhatus on kuni viieliikmeline.
   3. Juhatuse volituste tähtaeg on kolm aastat.
   4. Juhatuse liikme määramise Sihtasutuse asutamisel otsustab Asutaja. Edaspidi määrab Juhatuse liikmeid ja muudab Juhatuse koosseisu Nõukogu, arvestades Seaduses sätestatud piirangutega.
   5. Juhatuse uue koosseisu esimesel koosolekul valivad Juhatuse liikmed endi hulgast Juhatuse esimehe, kelle ülesandeks on Juhatuse tegevuse korraldamine.
   6. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes.
 6. Sihtasutuse Nõukogu
   1. Nõukogu ülesanne on Sihtasutuse tegevuse kavandamine, Juhatuse juhtimise korraldamine ning Sihtasutuse tegevuse üle järelevalve teostamine.
   2. Nõukogu on kuni kümneliikmeline.
   3. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat.
   4. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Asutaja oma üldkoosolekul Asutaja liikmete seast, arvestades Seaduses sätestatud piirangutega.
   5. Nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul valivad Nõukogu liikmed endi hulgast Nõukogu esimehe, kelle ülesandeks on Nõukogu tegevuse korraldamine.
   6. Nõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord aastas.
 7. Juhatuse ja Nõukogu tasustamine
  1. Juhatuse esimehe ja liikmete tasustamise otsustab Nõukogu.
  2. Nõukogu esimehe ja liikmete tasustamise otsustab Asutaja.
  3. Juhatuse ja Nõukogu liikmetele makstav tasu ei tohi ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
 8. Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine
  1. Sihtasutuse igapäevast majandustegevust, sealhulgas varade kasutamist ja käsutamist, väljamaksete tegemist ning muud majandustegevust, mille eesmärk on Sihtasutuste eesmärkide saavutamine, korraldab Juhatus.
  2. Juhatus vastutab selle eest, et Sihtasutuse halduskulud ei ületa normaalseid Sihtasutuse tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele vastavaid halduskulusid.
  3. Nõukogu võib Juhatusele kehtestada piiranguid Sihtasutuse varade kasutamisel ja käsutamisel ning väljamaksete tegemisel.
  4. Tegevusi, mis väljuvad Sihtasutuse igapäevase majandustegevuse raamest või mille sooritamiseks on Nõukogu Juhatusele piirangu seadnud, võib Juhatus sooritada ainult Nõukogu kirjalikul nõusolekul.
 9. Raamatupidamine ja kontroll
  1. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
  2. Nõukogu määrab igakordselt Sihtasutuse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks audiitori ja tema tasustamise korra. Audiitori määramisel arvestab Nõukogu Seaduses sätestatud piirangutega.
  3. Sihtasutuse tegevus avalikustatakse Seaduses sätestatud korras.
 10. Põhikirja muutmine
  1. Sihtasutuse põhikirja võib muuta Asutaja oma üldkoosolekul Sihtasutuse Nõukogu ettepaneku alusel.
  2. Kui Asutaja enam ei eksisteeri, võib Sihtasutuse põhikirja muuta Nõukogu.
  3. Sihtasutuse põhikirja muutmisel arvestavad Asutaja ja Nõukogu Seaduses sätestatud piiranguid.
 11. Sihtasutuse lõpetamine
  1. Sihtasutuse lõpetamine toimub Asutaja otsuse alusel.
  2. Sihtasutuse lõpetamisel nimetab Asutaja likvideerijad ja määrab nende esindusõiguse.
 12. Vara jaotamine Sihtasutuse lõpetamise korral
  1. Sihtasutuse lõpetamisel korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara vastavalt Asutaja üldkoosoleku otsusele üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või kohalikule omavalitsusele või riigile.

Sihtasutuse põhikiri on vastu võetud Asutaja üldkoosolekul Tartus 04. septembril 1997, käesolev redaktsioon on kinnitatud Asutaja üldkoosolekul 02. detsembril 2006.